Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Skjermbilde 2023-08-26 220825.png
Nye parkeringsregler for Hagaløkka 1 Sameie f.o.m. 19. juni 2023 / New parking rules for Hagaløkka 1 Condominium from 19 June 2023
Publisert 13.06.2023
Gjesteparkering
 • Fra årsmøtet mai 2023:
Under årsmøtet på Hasselbakken ble det vedtatt at gjesteparkeringskortet kan gjester nå parkere uten bevis opptil 2 timer. Når den tiden er utløpt kan gjesten enten benytte seg av parkeringskort som må ligger tydelig fremvist i frontruta eller via digital registrering av parkering stå opptil 7 dager. Om det skulle være behov for mer er det mulig å ta kontakt med Styret.

Etter 7 dager er det 3 karensdager før gjesten kan få en ny periode. Dersom gjesten ikke overholder dette kan det forekomme et forelegg på vegne av P-Service AS som har driftsansvaret i området.

Instruks ved bruk av parkeringsløsning kommer i eget skriv. Påloggingsinformasjon vil seksjonseier få tilsendt via SMS eller hentes fra hjemmesiden til sameie ved å logge seg inn på: www.hagalokka1.no.  

 
 • Gjesteparkeringskort:
Parkeringskortet som brukes per i dag er av fargen blå og må tydelig fremvises ved frontruta etter endt 2 timer gjesteparkering uten bevis. Hver seksjonseier skal ha 2 kort. Om noen mister kortet kan nytt kort bestilles gjennom parkeringsansvarlig. Nytt kort koster 300,-.


El-bil og lading
 • El-bil må ha lovlig elbillader. Seksjonseier er ansvarlig for at dette må være på plass.
             Dersom El-bil lading benyttes vil seksjonseier bli belastet med 400,- i måneden.
 • Lading via strømboks er ikke tillatt pga. fare for varmgang og utstyret er ikke egnet til bruk av lading. Unntatt kun ved bruk av nødlading og eventuell motorvarmer.
 • Ved nødlading MÅ omformerboksen på ladekabelen henges opp og strekkavlastes.
 • Ved behov for lovlig elbillader, ta kontakt med sameiets elektriker - Elektriker Leif AS på tlf 99 51 55 99. Han kan gi god pris og informere styret.
 • ALLE SOM LADER UTEN GODKJENT UTSTYR KAN MISTE STRØM PÅ STRØMUTTAK DERSOM STYRET SER AT DET IKKE ER FORSVARLIG BRUK.
 • Ved defekt strømboks meld dette inn til Styret. Alle seksjonseiere skal ha nøkler til sin strømboks, og strømboksen skal til enhver tid være låst dersom det ikke tas i bruk for å unngå hærverk og ødeleggelse på grunn av vær. Mistet nøkkel til strømboks kan kjøpes ny hos vaktmester.

Parkering foran blokkene
 • Foran blokkene er det fortsatt 20 minutter som gjelder.
 • Ved eventuell flytting eller behov for å stå lengre er det mulig å ta kontakt med Styret slik at de kan ustedet et bevis for ekstraordinære tilfeller.
 • Seksjonseiere må til enhver tid ta hensyn til andre beboere slik at det ikke forhindrer adkomst og eventuell nødetaten.


_____________________________________________________________________________Guest parking
 
 • From the annual meeting in May 2023:
During the annual meeting at Hasselbakken, it was decided that guests with the guest parking card can now park without proof for up to 2 hours. When that time has expired, the guest can either use a parking card which must be clearly displayed in the windscreen or via digital registration of parking for up to 7 days. Should there be a need for more, it is possible to contact the Board.

After 7 days, there are 3 grace days before the guest can get a new period. If the guest does not comply with this, a notice may be issued on behalf of P-Service AS, which has operational responsibility in the area.

Instructions for using the parking solution are provided in a separate document. Log-in information will be sent to the section owner via SMS or obtained from the condominium website by logging in at: www.hagalokka1.no.

 
 • Guest parking card:
The parking card used as of today is blue and must be clearly displayed at the windscreen after 2 hours of guest parking without proof. Each section owner must have 2 cards. If someone loses the card, a new card can be ordered through the parking officer. A new card costs NOK 300.


Electric car and charging
 • Electric car must have a legal electric car charger. The section owner is responsible for ensuring that this is in place.
             If electric car charging is used, the section owner will be charged NOK 400 per month.
 • Charging via power box is not permitted due to risk of overheating and the equipment is not suitable for charging. Except only when using emergency charging and any engine heater.
 • For emergency charging, the converter box on the charging cable MUST be suspended and strain relieved.
 • If you need a legal electric car charger, contact the condominium's electrician - Elektriker Leif AS on telephone: 99 51 55 99. He can give a good price and inform the board.
 • ANYONE WHO CHARGES WITHOUT APPROVED EQUIPMENT MAY LOSE POWER AT THE POWER OUTLET IF THE BOARD SEES THAT IT IS NOT A RESPONSIBLE USE.
 • In the event of a defective power box, report this to the Board. All section owners must have keys to their power box, and the power box must be locked at all times if it is not in use to avoid vandalism and destruction due to weather. A lost key to the power box can be purchased from the caretaker.

Parking in front of the blocks​​​
 • In front of the blocks, 20 minutes still apply. ​​​​​​
 • In the event of a move or the need to stay longer, it is possible to contact the Board so that they can provide proof of extraordinary circumstances.
 • Section owners must at all times take account of other residents so that it does not prevent access and possibly the emergency services.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Frebos vei 62-78
1338 Asker